# Tags
#Видео

Москва химоясида 1941 йил фашистларга карши жангда, халок булган Узбекистонлик Кавалерия Дивизиялар

Иккинчи жахон урушида 1941 июль ойидан 1942 март ойигача Узбекистон Совет Республикаси узининг миллий бюджетидан Чирчик шахрида 14 та Миллий Дивизиялар ташкил булган. Шундан 9та Укчи Дивизия ва 5 та Кавалерия Дивизия Шу вакт 1941 йил ноябр ойида 2 та Кавалерия Дивизия 17 ва 44 Миллий Кавалерия Дивизиялар асосий жангчилари Узбек, Тожик , Туркмен,Киргиз ва Казоклар Москва остонаси жангида немец «Тигр» танкларига карши ёгочдан ясалган «макет» киличлар билан хужум килиб замбарак ва пулемёт укларидан халок булган хакида.

Москва химоясида 1941 йил фашистларга карши жангда, халок булган Узбекистонлик Кавалерия Дивизиялар

Банкротлик тўғрисида

Leave a comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *